Powrót
Przepisy
Ustawa o publicznej służbie krwii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew i związane z tym zabiegi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy otrzymanie tytułów i odznak honorowych

STATUS HONOROWEGO DAWCY KRWI POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

zatwierdzony Uchwałą Nr. 32/96 na posiedzeniu Krajowej Rady Reprezentantów PCK w dniu 14.12.1996 r.

 1. Statusem Honorowego Dawcy Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, zwanym w dalszym ciągu "Statusem HDK" objęci są honorowi dawcy krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy w celu ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka podejmują niezbędne, bezinteresowne działania, zgodnie z podstawowymi zasadami Czerwonego Krzyża, stanowiące najpełniejsze potwierdzenie idei ludzkiego braterstwa.
 2. Objęcie Statusem HDK osób, o których mowa w pkt.1 następuje, gdy osoby te oddają bezinteresownie krew lub jej składniki z własnej woli, bez jakiegokolwiek wynagrodzenia, czy to w formie pieniężnej czy też w naturze, które mogłoby być uznane za ekwiwalent pieniężny.
 3. Nie są uważane za wynagrodzenie:
  • podawane napoje i posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników,
  • badanie lekarskie wykonywane u honorowego dawcy krwi w celu upewnienia się, że stan zdrowia pozwala mu na donację,
  • opieka nad honorowym dawcą po oddaniu przez niego krwi lub jej składników,
  • usprawiedliwienie ustawowych godzin nieobecności w pracy honorowego dawcy krwi bez utraty wynagrodzenia za te godziny,
  • przedmioty o charakterze propagandowym wręczone honorowemu dawcy krwi,
  • środki uzyskane z Funduszu Pomocy HDK PCK.
 4. Przy oddawaniu i pobieraniu krwi i jej składników należy przestrzegać następujących zasad i reguł postępowania:
  • dobrowolność w oddawaniu krwi i jej składników bez wywierania na dawcę presji w jakiejkolwiek postaci,
  • przekazywanie krwi biorcy winno odbywać się anonimowo, z wyjątkiem przypadków szczególnych.
 5. Honorowy dawca krwi powinien:
  • dbać o swój stan zdrowia oraz prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia wiedząc jakiemu celowi służy jego działalność i oddawanie krwi,
  • wyróżniać się etyczno-moralną postawą, zasługującą na uznanie społeczne,
  • być rzecznikiem idei Honorowego Krwiodawstwa i zasad działania Czerwonego Krzyża,
  • co najmniej raz w roku bezinteresownie oddawać swoją krew lub jej składniki na rzecz anonimowego biorcy,
  • uprzedzać swego pracodawcę o terminie zamierzonego oddania krwi lub związanego z tym badania lekarskiego,
  • informować lekarza przeprowadzającego badanie lekarskie przed pobieraniem krwi o wszelkich zauważonych u siebie ujemnych zmianach w stanie zdrowia, oraz chorobach przebytych w okresie poprzedzającym oddawanie krwi, a także przyjmowanych lekach,
  • przestrzegać przepisów dotyczących częstotliwości i ilości oddawania krwi i jej składników,
  • w przypadku zrzeszenia się - przestrzegać postanowień "Regulaminu Klubów Honorowych Dawców Krwi PCK"
  • przestrzegać postanowień niniejszego "Statusu".
 6. Honorowemu dawcy krwi przysługują uprawnienia gwarantowane stosownymi przepisami prawnymi:
  • płatne, usprawiedliwione zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi - na czas i warunkach określonych odrębnymi przepisami,
  • posiłek regeneracyjny w dniu oddania krwi,
  • świadczenie zakładów opieki zdrowotnej otwartej i aptek poza kolejnością
  • bezpłatne leki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • zrzeszanie się w klubach HDK PCK na zasadach określonych w "Regulaminie Klubów HDK PCK",
  • możliwość otrzymania odznak i wyróżnień Polskiego Czerwonego Krzyża
  • możliwość otrzymania odznaczeń państwowych na warunkach określonych w "Zasadach wyróżniania i odznaczania honorowych dawców krwi PCK".
 7. Niniejszy Status HDK opracowany został na podstawie "Kodeksu Etycznego Honorowego Krwiodawstwa" aprobowanego przez XXIV Międzynarodową Konferencję Czerwonego Krzyża, która odbyła się w Manili w 1981 r. oraz Oświadczenia w sprawie etyki ochotniczego-nieodpłatnego dawstwa krwi międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca - Genewa sierpień 1990 r.
 8. Status niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. Jednocześnie traci moc Status Honorowego Dawcy Krwi zatwierdzony w Uchwała Nr. 17/94 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14 maja 1994 r.

Ulga podatkowa dla krwiodawców za rok 2007 i 2008

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 lit. C ustawy "o podatku dochodowym od osób fizycznych" (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. z późn. zm.),
krwiodawcy mogą odliczyć od dochodu 130 zł za każdy oddany litr krwi.

Kwotę odliczenia oblicza się proporcjonalnie do oddanej ilości krwi.
W przypadku donacji innych składników krwi, trzeba dokonać następującego przeliczenia - 1l krwi to:
 • 3l osocza,
 • 2 donacje krwinek płytkowych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
 • 0,5 donacji krwinek białych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;
 • 2 jednostki krwinek czerwonych, pobranych przy użyciu separatora komórkowego;*
*Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwiają dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dz.U. 2006 nr 21 poz. 163).

W zeznaniu podatkowym kwotę odliczenia umieszcza się w polu 13 lub 14 załącznika PIT/O. W poz. 42-50 jako obdarowanego trzeba wpisać: Polski Czerwony Krzyż, ul Mokotowska 14 00-950 Warszawa.

Uwaga! Maksymalna kwota odliczenia to 6% dochodu.


Ostatnia zmiana:
stanley @ inf apoz.edu.pl
2009-02-06Do góry